Gang van zaken

 

Na een geheel vrijblijvend gesprek over wat er gebouwd, gerestaureerd of verbouwd moet gaan worden volgt een  offerte van het architectenhonorarium.
Indien daarna opdracht wordt verleend tot het maken van plannen, zal eerst een voorlopig ontwerp worden gemaakt.
Na overeenstemming en in nauw overleg met de opdrachtgever wordt daarna het definitief ontwerp gemaakt.
Vervolgens worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd ( naar gelang van de gemaakte afspraken ).

De bouwvoorbereiding bestaande uit;
• bouwaanvraagtekeningen
• toetsing aan bouwbesluit
• verzorging bouwaanvraag
• bestek
• bouwvoorbereidingstekeningen
• begroting

Daarna volgt een aanbesteding met meerdere aannemers en/of één aannemer over de prijs- en contractvorming.
Als er een overeenkomst met de aannemer getekend is en alle vergunningen zijn afgegeven, dan kan er gestart worden met de bouw. Waar nodig worden er gedurende de bouw nog aanvullende tekeningen gemaakt als bouwuitvoeringstekeningen. Tevens kan door ons bureau tijdens de bouw directie gevoerd worden, dit houdt in het regelmatig toezicht houden op de bouw, het houden van bouwvergaderingen en de vastlegging daarvan. Na realisatie van het bouwwerk volgt de oplevering.
De oplevering is een inspectie van het gerealiseerde bouwwerk waarvan een rapport wordt gemaakt.
Tekortkomingen en nog uit te voeren werkzaamheden worden daarin vermeld.
Deze dienen dan binnen een vastgestelde periode afgehandeld te zijn.

 


Terug naar de vragen